Starptautiskā skolēnu novērtēšana 2012

Darbā sniegti OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) piektā cikla (SSNP 2012) pirmie rezultāti, kuri iegūti laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam. Darbā atspoguļots Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu matemātikas, dabaszinātņu un lasīšanas kompetences novērtējums plašā starptautiskā salīdzinājumā valsts, skolas, ģimenes un skolēna zināšanu un prasmju līmeņa kontekstā. Darbā atspoguļota OECD SSNP konceptuālā ietvarstruktūra, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu matemātikas kompetences vērtēšanas principiem, kas programmas piektajā ciklā ir galvenā satura joma. Darbā parādītas dažas OECD SSNP ciklos novērotās skolēnu sasniegumu maiņas tendences. Latvijā  pētījumu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  Izglītības pētniecības institūta pētniekiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 “Atbalsts izglītības  pētījumiem” ietvaros. Darbs paredzēts izglītības politikas un mācību satura veidotājiem, izglītības vadītājiem, zinātniekiem un praktiķiem,  skolotājiem, atbilstošu studiju virzienu maģistrantiem un doktorantiem.

Rezultātus skatīt šeit: SermuksuPSK