Kārtība par neierašanos skolā

01.02.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.89
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi