Vērtēšana 10 ballu skalā

23.pielikums
Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468

Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā

Skatīt šeit: Vertesana_10_ballu_skala