MK noteikumi Nr.468 (standarti, programmas)

Ministru kabineta 12.08.2014. noteikumi Nr.468

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem.

Skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=268342#piel24&pd=1