Skolas prioritātes

Sērmūkšu pamatskolas mācību un audzināšanas darba prioritātes

 2015./2016.m.g.

Veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, datoriku un matemātiku, kas balstīta uz reālo dzīvi saistītā darbībā (izzinot, eksperimentējot, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas) un attīstīt skolēnos laika plānošanas, pašorganizēšanās prasmes un  uzņēmējspējas.