Skolas padome

2015./2016.m.g.

Skolas padomes priekšsēdētāja – Dace Riekstiņa (vecāks)

Priekšsēdētājas vietniece – Sendija Sprukule – Circene (vecāks)

Vecāku pārstāvji: Nikola Dičkovska, Līga Jakovļeva, Nauris Sekste

Skolotāju pārstāvji: Daiga Šveide, Ingrīda Batņa

Skolēnu pārstāvji: divi pārstāvji

Skolas direktore: Ilze Šmate

 

Skolas padomes reglaments

Amatas novada pašvaldība

Sērmūkšu pamatskola

Reģ. Nr. 4412900322

Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV–4143, tālrunis/fakss 641 25982, e-pasts sermuksi7@inbox.lv

Izdots saskaņā ar

Izglītības likuma 30.pantu un

Sērmūkšu pamatskolas

nolikuma 45.punktu 

       1. Vispārīgie jautājumi:

1.1.Sērmūkšu pamatskolas padomes (turpmāk – Padome) reglaments izdots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.2.Padome darbojas, pamatojoties uz Sērmūkšu pamatskolas (turpmāk – Skola) nolikumu un šo reglamentu.

 1.3.Padome darbojas atbilstoši ētikas normām.

  1. Padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Amatas novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.
  1. Padomes darbības virzieni:

3.1. Sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai.

3.2. Piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē.

3.3. Sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem.

3.4. Sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu.

3.5. Ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likuma 1.panta 12.4 punkta “k” apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību).1

3.6. Risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus.

3.7. Veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību.

3.8. Informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.

3.9. Ir tiesīga veidot [vecāku (personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo] interešu grupas un institūcijas, tajās iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību).

3.10. Veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

  1. Padomi veido 11 cilvēki – 6 vecāki, 2 skolotāji, 2 skolēni un skolas direktore.

5.Padomi ievēl mācību gada sākumā šādā kārtībā:

5.1.Vecākus (personu, kas realizē aizgādību) ievēl skolas kopsapulcē, ņemot vērā, lai tiktu pārstāvētas dažādas klašu grupas.

5.2. Pedagogus ievēl Skolas pedagoģiskā padome.

5.3. Skolēnu pārstāvjus ievēl izglītojamo pašpārvalde.

  1. Darba organizācija:

6.1.Padomi vada priekšsēdētājs, kuram ir vietnieks.

6.2.Padome ievēl priekšsēdētāju un vietnieku ar balsu vairākumu.

6.3.Padomes sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes gadā.

6.4.Padome lēmumus pieņem balsojot. Padomes lēmumi ir spēkā, ja tajā piedalās vismaz puse no Padomes sastāva. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.

6.5.Padomes sēdes protokolē. Protokolista pienākumus veic pedagogu pārstāvis.

6.6. Padomes sēžu protokolus noformē un glabā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.7.Nepieciešamības gadījumā ievēro konfidencialitāti.

  1. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs bez tiesībām mainīt direktores lēmumus.
  2. Par Padomes lēmumiem direktore pēc nepieciešamības informē pedagogus un izglītojamos.

 

Direktore                                                                                                         I.Šmate

 

SASKAŅOTS

Skolas padomes sēdē 27.11.2014.

 

1  k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām];