Diagnosticējošie darbi

Par diagnosticējošajiem darbiem 2015./2016.mācību gadā

2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ieplānojis divus diagnosticējošos darbus pamatskolas skolēniem. Informācija: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

Skatīt info par visiem valsts pārbaudes darbiem šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2016.pdf

Informācijai:

  • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē

2016.gada 18.februārī paredzēts integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei, lai noskaidrotu izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā.
Diagnosticējošā darba programma tiks publicēta 2016.gada janvārī VISC mājaslapā. Diagnosticējošais darbs notiks rakstveidā. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam būs divi varianti. Darba izpildei paredzētas 80 minūtes bez starpbrīža. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otrajā mācību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo mācību stundu skolotājs. Diagnosticējošā darba materiālu un elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabulu VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējošā darba norises.

  • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē

2015.gada 3.martā VISC organizēja diagnosticējošu darbu matemātikā 8.klasei ar mērķi noskaidrot skolēnu mācīšanās vajadzības attiecībā pret konkrētām matemātikas apguvē būtiskām prasmēm.
Atkārtots diagnosticējošais darbs paredzēts 2016.gada 23.februārī. Darba mērķis diagnosticēt atsevišķas skolēnu matemātiskās prasmes un vispārējās prasmes. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Diagnosticējošais darbs notiks rakstveidā. Darba izpildei paredzētas 80 minūtes bez starpbrīža. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Diagnosticējoša darba materiālu un elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabulu VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējoša darba norises. Ar detalizētāku diagnosticējošā darba programmu matemātikas skolotāju MA vadītāji tiks iepazīstināti seminārā 2015.gada oktobrī. Programma tiks publicēta VISC mājaslapā.

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.